Публічний договір (оферта)

про надання телекомунікаційних послуг (доступу до мережі інтернет)

Фізична особа підприємець Гречуха С.Є. (надалі – «Оператор»), зареєстрований в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 25.04.2013 за рішенням НКРЗ No 243, в особі Гречухи Святослава Євгенійовича , який діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 506848, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує послуги доступу до мережі Інтернет під торговим знаком Домтелеком необмеженому колу осіб (надалі Абонентам), на умовах дійсного Публічного договору (далі Договір) про наступне:


Загальні положення

Даний документ розроблений та затверджений Оператором у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р. (із змінами), ст.633,641 Цивільного кодексу України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 (із змінами).
Даний документ у відповідності до ст.641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Оператора укласти Договір. Умови публічного договору визначаються оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України.
Даний документ є обо'язковим для виконання Оператором з моменту оприлюднення на сайті.
Для Абонента данний документ є обов'язковим лише з моменту укладання Договору (Акцепту)
Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття вказаних умов, здійснивши передплату за замовлені послуги або почавши користуватись послугами, фізична особа цим самим погоджується з умовами даного Договору, ці дії і є Акцептом і з цього моменту вона визначається Оператором як Абонент.
Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитись з умовами Публічного договору.
Укладаючи Публічний договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Публічного договору та тарифів.
З урахуванням положень ст.633 Цивільного кодексу України, даний Договір є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
Місцем укладання Публічного договору є місце надання послуги.


Визначення термінів

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні.
Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання.
Абонентська проводка - частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо).
Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.
Мережевий ідентифікатор споживача - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет.
Оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі).
Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Інші терміни, які наводяться в тексті Договору, мають значення, що передбачені Законом України "Про телекомунікації", "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ No 295 від 11.04.2012р., іншими нормативними актами.


1. Предмет договору

1.1. Оператор надає за встановленими значеннями показників якості попередньо замовлені телекомунікаційні послуги (надалі – «Послуги») Абоненту, а Абонент отримує та оплачує такі Послуги відповідно до умов цього Договору.
1.2. Перелік Послуг, що надаються Абоненту, зазначений у Особистому кабінеті Абонента на сайті www.dtk.net.ua


2. Права та обов'язки сторін

2.1. Абонент має право:
2.1.1. Отримувати різні Послуги, в тому числі пакети Послуг, що пропонуються Абоненту Оператором. Абонент не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед Оператором.
2.1.2. Отримувати замовлені Послуги своєчасно і якісно, відповідно до умов цього Договору, та законодавства, а також отримувати інформацію про Послуги від Оператора.
2.1.3. Подавати Оператору заяви, скарги з питань надання та отримання Послуг.
2.1.4. На відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором, чинним законодавством.
2.1.5. На обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви та технічних можливостей Оператора.
2.1.6. За заявою Абонента надання послуг може припинятися на зазначений у ній строк, за умови відсутності попередньої заборгованості.
2.1.7. На оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
2.1.8. Повернення від Оператора невикористаної частини коштів у разі відмови від передоплати послуги у випадках і порядку, визначених Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими КМ України.
2.1.9. На несплату за Послуги за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг, погіршення якості Послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникла не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової).
2.1.10. На повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених цим договором, чинним законодавством.
2.1.11. На відмову від послуг та дострокове розірвання договору за письмовою вимогою, за умови попередження ним Оператора не пізніше ніж за 30 календарних днів.
2.1.12. На збереження статичної ІР-адреси на термін, зазначений у письмовій заяві на тимчасове припинення надання послуг, за умови внесення споживачем плати за період тимчасового припинення надання послуг.
2.1.13. На своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості.
2.1.14. На зміну тарифного плану, згідно затвердженого переліку тарифів 1 раз на місяць.
2.1.15. Інші права, що не суперечать законодавству.
2.2. Абонент зобов'язується:
2.2.1. Своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги належної якості, відповідно до умов цього Договору.
2.2.2. Виконувати всі обов'язки за цим Договором та не порушувати його умов.
2.2.4. Надати Оператору для укладання Договору документи та дані, передбачені Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви, форми власності, тощо та зміни уповноваженої особи, що підписала Договір та Додатки до нього, не пізніше 30 днів з дати настання цих обставин.
2.2.5. Якщо Абонент письмово не повідомив Оператора про обставини, зазначені в п.2.2.4. Договору, то Абонент не звільняється від оплати Послуг, наданих Оператором.
2.2.6. Не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
2.2.7. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.
2.2.8. Не допускати використання Послуг для навмисного створення незручностей іншим Абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг Оператора іншими Абонентами, в тому числі, розсилати спам та/або впливати на тарифікацію Послуги.
2.2.9. Використовувати в мережі Оператора тільки кінцеве обладнання споживача, сертифіковане відповідно до вимог законодавства України та повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип свого кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.
2.2.11. Не перешкоджати проведенню ремонтних робіт, а також контролю якості роботи абонентської лінії та кінцевого обладнання.
2.2.12. Утримувати абонентську проводку та кінцеве обладнання у межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки у справному стані.
2.2.13. До початку виконання Робіт з підключення до послуги, надати допуск уповноваженим представникам Оператора, за наявності завірених підписом та печаткою Оператора посвідчень з фотокарткою, в приміщення (виробничі площі) і забезпечити повний доступ у всю наявну інфраструктуру і до всіх комунікацій, необхідних для виконання вищевказаних робіт (включаючи доступ на відповідні площі, що знаходяться у спільній сумісній власності, а також у власності третіх осіб; власники і орендарі будинків (будівель) - доступ на земельні ділянки), а також самостійно отримати всі необхідні письмові та / або необхідні дозволи. При невиконанні Абонентом умов цього пункту, строки виконання робіт, пропорційно переносяться на кількість днів, протягом яких не було надано доступ. У разі неможливості Оператора виконати роботи з причини ненадання належного доступу до приміщень (виробничих площ), згідно умов цього Договору, Оператор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, при цьому Абонент зобов'язаний відшкодувати всі збитки, завдані Оператору розірванням Договору, а також сплатити вартість виконаної частини робіт.
2.2.14. Якщо для початку надання Послуг (виконання робіт з підключення до послуги) Оператору потрібне проведення додаткових робіт, Сторони повинні укласти Додаткову угоду до цього Договору або підписати окремий Договір на виконання таких робіт. У випадку виконання Оператором додаткових робіт строк надання Послуг, зазначений у Замовленнях на Послуги, збільшується на час виконання додаткових робіт.
2.2.15. Оплачувати усі документально підтверджені витрати, що виникають у зв’язку із зміною місця надання Послуг.
2.2.16. Не порушувати Закон України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012р. No 295, інші нормативні акти.
2.2.17. Не перекладати на Оператора відповідальність за збитки будь-якого плану, понесені Абонентом або третіми особами при користуванні Послугами Оператора.
2.2.18. Самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на веб-сторінці Оператора — www.dtk.net.ua
2.2.19. Використовувати Послугу доступу до мережі Інтернет, дотримуючись вимог діючого законодавства, Правил надання послуги Оператора та положення даного Договору.
2.2.20. Виконувати вказівки спеціалістів Оператора для коректного використання Послуг доступу до мережі Інтернет.
2.2.21. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку, поводження та зберігання власних персональних даних, необхідних для укладення договору та надання телекомунікаційних послуг.
2.2.22. Підписувати документи, пов’язані із виконанням Договору, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання зазначених документів від Оператора.
2.2.23. Надавати Оператору ідентифікатор свого кінцевого обладнання.
2.3. Оператор має право:
2.3.1. Встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються. При зміні тарифів Оператор попереджає про це Абонента письмово, та на власній веб-сторінці — www.dtk.net.ua за 7 (сім) днів до введення даних змін. У разі неотримання Оператором протягом 5 (п’яти) днів з дати попередження про зміну тарифів письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами, нові тарифи вважаються погодженими з Абонентом та починають застосовуватись з дати, що вказується в повідомленні про зміну тарифів. У разі отримання Оператором в зазначений строк письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами, послуги, з тарифами на які Абонент не згодний, припиняються надаватись Абоненту з дати отримання Оператором письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими тарифами.
2.3.2. Скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абоненту, який порушує вимоги Закону України «Про телекомунікації», Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012р. No 295, інші нормативні акти, а також умови цього Договору.
2.3.3. Відмовити Абоненту в наданні Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Оператором. В цьому випадку Абонент не звільняється від оплати Послуг.
2.3.4. Припинити надання Послуг на час проведення профілактичних робіт, повідомивши про це Абонента на веб-сторінці Оператора – www.dtk.net.ua письмово, електронною поштою або факсом не пізніше ніж за 10 (десяти) робочих днів до початку виконання зазначених робіт.
2.3.5. Тимчасового повністю або частково припинити надання послуг (окремих їх видів), зокрема:
- у зв'язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства України;
- порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку Абонента, до моменту відновлення правил експлуатації;
- за заявою Абонента;
- у зв'язку із заборгованістю з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;
- досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;
- у зв'язку з проведенням оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;
2.3.6. Припинити доступ до Послуг або розірвати договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення у разі таких документально доведених дій:
- Публікації або передачі Абонентом будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;
- Вчинення Абонентом дій, які тягнуть за собою обмеження доступу інших користувачів до Послуг Оператора;
- Спроб протиправного доступу Абонента до ресурсів, які доступні в мережі Інтернет;
- Розсилка через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
- Розсилка спаму або реклама ресурсів, які підтримуються за допомогою Послуг;
- Нелегального розміщення та використання інформації, захищеної авторськими правами;
- Будь-яких дій, що можуть призвести або призвели до збоїв в роботі мережі або телекомунікаційних служб Оператора;
- Розміщення інформації та розповсюдження реклами, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству;
- Дій, які спричиняють шкоду Оператору або Інтернет-суспільству;
- Будь-яких інших протиправних дій або дій, які суперечать вимогам чинного законодавства України;
- Порушення Абонентом Правил надання та отримання телекомунікаційних Послуг, зазначених у п.п. 2.2.6. – 2.2.8. даного Договору;
2.3.7. Оператор залишає за собою право не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
2.4. Оператор зобов'язується:
2.4.1. Надавати Послуги, передбачені в Додатках до Договору за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, договору, умов надання послуг, своєчасно, в повному обсязі, відповідно до обраного Абонентом тарифу та умов якості послуг, передбачених Додатками до Договору, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою КМУ від 11.04.2012 року No 295 та іншими нормативно-правовими актами України в телекомунікаційній сфері. Забезпечувати на замовлення споживача з'єднання з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі передачі даних загального користування (далі – ТМПДЗК) в разі присутності кінцевого обладнання останнього в мережі.
2.4.2. На вимогу Абонента надавати йому інформацію про Послуги, тарифи, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, по телефону, поштою, у відділі з обслуговування споживачів Оператора, за допомогою засобів електронного зв'язку.
2.4.3. Письмово інформувати Абонента про зміну тарифів на Послуги не пізніше ніж за 7 ( сім ) днів до їх впровадження та на веб-сторінці Оператора — www.dtk.net.ua
2.4.4. Усувати пошкодження мережі Оператора які не дають Абоненту можливість користуватися Послугами, призвели до погіршення якості отриманих Послуг не пізніше однієї доби з моменту отримання заявки від Абонента.
2.4.5. Оператор зобов’язується забезпечувати і нести відповідальність за схоронність персональних відомостей про Абонента, отриманих під час укладання даного Договору та надання Послуг.
2.4.6. Не пізніше ніж за три місяці попередити Абонента про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг.
2.4.7. Надати Абонентові ІР-адресу для його кінцевого обладнання. Забезпечити споживачам швидкість доступу до Інтернет, визначену договором.
2.4.8. Строк підключення до Послуги складає не більше ніж двадцять чотири робочих дні з моменту сплати Абонентом вартості підключення до Послуги. Подовження цього терміну можливе виключно при настанні обставин, передбачених гл.6 Договору.
2.4.9. Надавати послуги у строки, передбачені договором та законодавством, направляти за викликом Абонента для підключення та/або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, абонентської лінії, проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання послуг за цим договором, своїх працівників, які мають посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та зобов’язані пред'являти його Абоненту.
2.4.10. Своєчасно надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також про надання та отримання послуг. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонента, зміною тарифів та правил обслуговування на веб-сторінці Оператора — www.dtk.net.ua, та у випадках, визначених Договором, надсилати письмово.
2.4.11. У разі виявлення пошкоджень телекомунікаційної мережі та технічних засобів телекомунікацій Оператора , негайно (не пізніше однієї доби з дня надходження відповідного повідомлення) усувати їх відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері телекомунікацій.
2.4.12. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування на запит Абонента.
2.4.13. Попереджати Абонентів про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.
2.4.14. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг протягом строку позовної давності за кожним видом окремо і забезпечити його достовірність. Не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій.
2.4.15. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасно інформувати споживачів про їх зміну (за сім днів до дати введення їх в дію).
2.4.16. Вжити відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці інформації, що передається у ТМПДЗК, конфіденційності інформації про Абонента та послуг, які він отримав чи замовляв.
2.4.17. За ненадання або неналежне надання послуг Оператор несе перед Абонентом відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору. Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини Оператора здійснюються Оператором відповідно до законодавства.
2.4.18. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання послуг у разі:
- використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
- несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
- дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, гроза тощо);
- вини Абонента в інших випадках, встановлених законом;
- Оператор, провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій;
2.4.19. Оприлюднювати інформацію про якість послуг на веб-сторінці Оператора — www.dtk.net.ua відповідно до законодавства.
2.4.20. Обмежувати на підставі рішення суду доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії.
2.4.21. Приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання послуг, вести їх облік та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), надавати відповіді у строки, передбачені законодавством.
2.4.22. Дотримуватися встановленого законодавством порядку укладення договорів.
2.4.21. Повідомляти Абонента про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви, форми власності, тощо, не пізніше 5 робочих днів з дати настання цих обставин.
2.4.22. Якщо Оператор не повідомив Абонента про обставини та строк, зазначені в п. 2.4.21 Договору, то всі листи, повідомлення, грошові перекази вважаються надісланими належним чином, вчасно та прийняті адресатом чи отримувачем платежів, а Абонент вважається таким, який належним чином виконав свої обов’язки за Договором.


3. Організаційні та технічні умови надання послуг:

3.1. Ідентифікатором кінцевого обладнання Абонента у телекомунікаційній мережі передавання даних загального користування Оператора є МАС-адреса кінцевого обладнання Абонента. При підключенні кінцевого обладнання Абонента до ТМПДЗК Оператора обладнанню Абонента Оператором надається ІР-адреса, згідно наданого Абонентом ідентифікатора. Абонент має право отримувати від Оператора статичну ІР-адресу при підключенні, як додаткову послугу за заявою. Підставою для обліку Оператором ідентифікатора кінцевого обладнання Абонента при його підключенні або для його зміни є заява Абонента. При поданні заяви абонент повинен пред’явити кінцеве обладнання, за допомогою якого він отримує або отримував відповідні послуги. Оператор у перший робочий день після подання Абонентом заяви здійснює облік кінцевого обладнання Абонента за отриманим від Абонента ідентифікатором.
3.2. Спосіб підключення кінцевого обладнання Абонента – підключення до ТМЗК Оператора по кабельній (бездротовій) лінії та з облаштуванням абонентського вводу Абонента.
3.3. Часова схема надання послуг – цілодобово, за умови виконання Абонентом цього договору та попередньої оплати замовлених послуг.
3.4. Надання послуг розпочинається після виконання робіт з облаштування кабельного вводу та кабельної лінії, абонентської проводки, перевірки та реєстрації кінцевого обладнання споживача в ТМПДЗК Оператора та попередньої оплати послуг.
3.5. Замовлення телекомунікаційних послуг Абонентом здійснюється за заявою або самостійно на сайті www.dtk.net.ua в Особистому кабінеті. Облік наданих Абоненту послуг ведеться Оператором відповідно до вимог законодавства.
3.6. Основні технічні характеристики послуг (швидкість передачі інформації - для послуг широкосмугового доступу та Інтернету): відповідно до затверджених тарифних планів, але не гірше показників, визначених діючим законодавством.


4. Тарифи та платежі

4.1. Вартість Робіт з підключення до Послуги визначається Оператором. Оплата робіт з підключення до Послуги здійснюється шляхом передоплати.
4.2. Вартість послуг вказана на сайті Оператора www.dtk.net.ua
4.3. Абонент здійснює передплату вартості послуг за обраними ним тарифами на послуги, що затверджені Оператором.
4.4. Всі платежі за цим Договором здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Оператора.
4.5. Період часу, протягом якого виконуються профілактичні роботи (понад регламентних норм), Абонентом не оплачується.
4.6. Розшифровку нарахованої до оплати суми за надані послуги Абонент може отримати в Особистому кабінеті або за зверненням до Оператора.


5. Відповідальність сторін

5.1. За неналежне виконання або невиконання умов Публічного договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
5.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором не компенсуються.
5.3. Абонент і Оператор не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.
5.4. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані власної абонентскої лінії.
5.5. У разі виявлення пошкодження абонентської проводки, що сталося з вини Абонента та/чи через несправність обладнання Абонента, усі документально підтверджені витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків покладаються на Абонента.
5.6. У разі порушення Абонентом обов’язків, передбачених цим Договором, Оператор має право призупинити надання Послуг до припинення порушень з боку Абонента.
5.7. Оператор не несе відповідальність перед Абонентом або третьою стороною за перерви в наданні послуг, що виникли не з вини Оператора (збої програмного забезпечення в т.ч. спричинені хакерськими атаками або вірусами, перебої в електропостачанні, неналежне електропостачання, що викликало пошкодження обладнання Абонента або Оператора).
5.8. Оператор не несе відповідальність за перерви в роботі, що виникли внаслідок проведення робіт необхідних для відновлення працездатності або розвитку мережі.
5.9. За час, протягом якого Послуги не надавалися не з вини Оператора, абонентська плата стягується в повному розмірі.


6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
6.2. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха. викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків.
6.3. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин на сайті Оператора www.dtk.net.ua, торгово-промисловою палатою України або іншого уповноваженого державного органу.
6.4. Якщо обставини, вказані в п 6.2. Договору, продовжують діяти впродовж 30 днів з часу їх виникнення, то будь-яка з Сторін має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наміри розірвати Договір. Договір вважається розірваним по закінченні 30 днів після направлення письмово вказаного повідомлення, якщо воно не буде відкликане.


7. Порядок зміни та припинення дії договору

7.1. Оператор має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або тарифи, з обов'язковим повідомленням про це Абонента на сайті www.dtk.net.ua не менше ніж за 7 (сім) днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.
7.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:
7.2.1. Незгоди зі зміною Оператором тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу.
7.2.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні.
Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Оператора письмово, з зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.
7.3. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються кошти, такий Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін з обов’язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору. Оператор, повертає відповідний залишок коштів на розрахунковий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку.
7.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у кожному з наступних випадків:
7.4.1. У разі, якщо Оператора виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання.
7.4.2. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 6.3. При цьому, Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 день до розірвання. За своїм розсудом Оператор може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.
7.4.3. З інших підстав, передбачених у законодавстві України.
7.5. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.7.4. Оператор, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення у Особистому кабінеті, або іншим чином повідомляє Абонента.
7.6. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.
7.7. Розірвання Договору не звільняє Сторони від повного виконання фінансових зобов'язань, передбачених Договором.


8. Порядок вирішення спорів

8.1. У разі наявності спору між Абонентом та Оператором, Сторони вирішують їх у претензійному порядку, відповідно до діючого законодавства України.
8.2. У разі неможливості вирішення спорів у досудовому порядку Сторони мають право звернутися до суду, відповідно до діючого законодавства України.


9. Інші питання

9.1. У випадках, непередбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.2. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на «Сторінці користувача» або на Інтернет сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.
9.3. У разі зміни контактних данних Абонента він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 днів з моменту таких змін.


10. Персональні дані, конфіденційність та безпека

10.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» No 2297-VI від 01.07.2010р. Абонент дає згоду на обробку його персональних даних.
10.2. Згода на обробку персональних даних Абонента, вказане в п. 10.1. цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п'яти наступних років після припинення його дії.
10.3. Приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних і про те, що його персональні дані передаються Провайдеру з метою виконання зобов'язань сторін за цього Договору, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги, що надаються за цим Договором.
10.4. Приєднуючись до цього Договору Абонент дає згоду на те, що Оператор має право надати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п.10.1. цього Договору.
10.5 . Приєднуючись до цього договору Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий сенс його прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
10.6. Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.


11. Реквізити Оператора

АБОНЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ:
Черкаська область
м. Золотоноша, вул.Визволення, 68
+380957174804
+380633497220
+380975767569